Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (ŠVP PV)

 

Název Školního vzdělávacího plánu:

"Vyprávění starého stromu"

 

Východiskem projektu je vlastní environmentální zaměření mateřské školy. Kromě přirozeného a laskavého prostředí, kde je zdůrazněna především dětská individualita, se snažíme zajišťovat aktivní prostředí a dostatek přiměřených podnětů pro vzdělávání dětí.

Proč právě vyprávění starého stromu? Strom připomíná člověka. Starý strom moudrého člověka, který rozdává moudra a zkušenosti ostatním. Strom je přírodní výtvor, který si zaslouží naši pozornost, který stojí za to poznávat, vnímat a vážit si ho. Zrovna tak i náš předškoláček si zaslouží pozornost a naším prostřednictvím získávat vědomosti, zkušenosti, nové zážitky a základy vzdělání pro svůj další život.

 

Motto způsobu naší práce:

“Řekni mi a zapomenu, ukaž mi a budu si pamatovat, nech mne udělat a zapamatuji si na celý život.“

 

V každé třídě je vypracován třídní vzdělávací program, který tematicky a obsahově navazuje na školní vzdělávací plán.

Pro děti s odkladem školní docházky vypracovávají paní učitelky individuální vzdělávací plány.

Při realizaci plánovaných činností učitelka respektuje zájem dětí a uplatňuje jejich nápady. Jednotlivé činnosti respektují aktuální situace, vycházíme z přání a potřeb dětí a nenásilnou formou směřujeme ke splnění cílů.

Zpracovaný materiál odpovídá požadavkům pro výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku. Je sestaven tak, aby respektoval rámcové cíle předškolního vzdělávání:

            - rozvoj dítěte a jeho schopnost učení

            - osvojení si základů hodnot, na nichž je založena naše společnost

            - získání osobní samostatnosti, schopnosti projevovat se jako samostatná osobnost působící na své okolí

ŠVP PV je vypracován v souladu s Rámcovým vzděl.programem pro předškolní vzdělávání. Je zde zastoupeno všech 5 oblastí, které se navzájem prolínají:

 • Dítě a jeho tělo
 • Dítě a jeho psychika
 • Dítě a ten druhý
 • Dítě a společnost
 • Dítě a svět

Vzdělávací činnosti jsou zpracovány do integrovaných bloků, které obsahují návrhy TÉMAT a PODTÉMAT. Ty jsou dále rozpracovány podle podmínek a věku dětí v TŘÍDNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU (TVP).

Integrované bloky:

 1. Vítáme tě ve školce
 2. Jak podzim maluje v lese i zahradě
 3. Vánoční cinkání
 4. Zimní radovánky
 5. Víš, kolik má jaro práce?
 6. Co je krásy na světě

 

Motivace těchto celků vychází:

 • z ročních období
 • z přírodních situací
 • společenských událostí
 • z lidových a školních tradic
 • z každodenní reality, kterou děti prožívají

 

Integrované bloky jsou rozpracovány v třídních vzdělávacích programech podle věku dětí a charakteristiky třídy.

Při své práci nabízíme konkrétní standartní i nadstandartní aktivity - logopedická prevence, angličtina, plavání, lyžařský kurz, keramika, dětské masáže aj. Rozvíjíme pohybovou i tělesnou zdatnost na zahradě MŠ, příp. i v tělocvičně ZŠ (zimní měsíce - předškoláci). Při pobytu venku a vycházkách do okolí citlivě působíme na děti a pěstujeme v nich úctu k životu, všemu živému, sobě samému, k druhým lidem, zdravému životnímu stylu. Hlavní náplní vých.vzděl.práce je metoda prožitkového učení.

ŠVP PV je k dispozici ve všech šatnách dětí MŠ.

 

 

 

------------------------------------------------------------------------

 

Slavnosti v mateřské škole

Do programu jsou zařazovány školní slavnosti, ke kterým jsou vypracovány samostatné projekty a akce pro rodiče :

                                             „Halloween“

                                             „Vítání sv. Martina“

                                             „Barborky“

                                             „Nemalujte čerta na zeď“

                                             „Vánoční jarmark“

                                             „Sladké a slané čarování“

                                             „Den vody“

                                             „Den Země“ a „Den otevřených dveří“

                                             „Jarní karneval“

                                             „Čarodějnice“

                                             „Den dětí“

                                             „Veselé vzpomínání“ - rozloučení s předškoláky.