Školní jídelna

Vnitřní řád  školní  jídelny

 

Adresa: Mateřská škola                                               telefon: 466262641

            E. Košťála 991

            530 12 Pardubice

 

Školní jídelna se řídí vyhláškami o školním a závodním stravování č. 107/2005 Sb., 84/2005 Sb., 94/2006 Sb., 107/2008 Sb., 17/2008 Sb., 463/2011 Sb., 210/2017 Sb. , Nařízením parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004, o hygieně  potravin  a hygienickými požadavky dle vyhlášky MZ č. 137/2004 Sb. a 602/2006 Sb..

 

STRAVNÉ         

se hradí zálohově a to bezhotovostně na účet MŠ č. 20538561/0100, variabil.symbol má každé dítě přidělen při přijetí do MŠ. Záloha 770,- Kč musí být připsána do posledního dne předchozího měsíce na náš účet nebo ve výjimečném případě uhrazena v hotovosti v kanceláři vedoucí š.j.

Pokud je dítě ve školce během podávání jídla, musí se zde stravovat. Děti mají povinnost šetrně zacházet s nádobím, dbát o čistotu okolí a dodržovat zásady stolování přiměřeně schopnostem a věku.

 

VÝŠE  STRAVNÉHO :          

Celodenní stravování                                      35,- Kč  pro děti 3-6 let i 7 let

                        z toho: přesnídávka                                                     9,- Kč

                                               oběd                                                   18,- Kč

                                             svačina                                                   8,- Kč

VÝDEJ JÍDEL:

přesnídávka 8-8,30hod.; obědy – polévka 11,30hod, hlavní pokrm 11,45-12,15hod.,

odpolední svačina 14-14,30 hod.  

Dozor při stravování provádí pedagogičtí pracovníci na jednotlivých odděleních, úklid při případném vylití pokrmů a nápojů zajišťují uklízečky.

Po celou dobu výdeje je dbáno na bezpečnost a ochranu zdraví dětí.

Dietní stravování nezajišťujeme.   

 

PŘÍJEM  ODHLÁŠEK       

Při nepřítomnosti dítěte je nutno jej odhlásit p. učitelce na třídě, kam dochází, nebo v kanceláři vedoucí školní jídelny ( i telefonicky na čísle 466262641) nebo přes PC (jidelnamskostal@seznam.cz) vždy nejpozději do 7,00 hodin ráno. Na pozdější odhlášky nebude brán zřetel. Odhlášky se zadávají formou od – do, po uplynutí této doby a dalším neodhlášení je dítě automaticky počítáno do stavu. V době nemoci či jiné nepřítomnosti není možné odebírat obědy. V případě náhlého onemocnění je možno 1. den, kdy nelze dítě již odhlásit, odebrat oběd a to po domluvě s p. učitelkou nebo vedoucí ŠJ. Takové jídlo bude vydáno do přinesených nádob v době výdeje ve třídě. Neodhlášená a neodebraná strava je ihned vydána na oddělení, kam dítě dochází, a rozdělena mezi ostatní děti formou přídavků. Rodič je povinen informovat vedoucí školní jídelny nebo hl. kuchařku o změně zdravotního stavu.

 Zákonní zástupci mohou vznášet dotazy a připomínky k provozu jídelny u vedoucí školní jídelny.

 

JÍDELNÍ  LÍSTEK

a ostatní informace jsou vyvěšeny na šatnách každé třídy a webových stránkách MŠ. Sestavování jídelníčku má závazná pravidla, která se řídí zásadami zdravé výživy a spotřebním a košem potravin dle přílohy č. 1 a 2 vyhlášky č. 107/2005 Sb., 107/2008 Sb., 463/2011 Sb. a 210/2017 Sb..

Děti dostávají vyvářenou a plnohodnotnou stravu.

Děti i dospělí jsou povinni šetřit zařízení a vybavení školní jídelny, děti jsou vedeny k ochraně majetku školy.

Do jídelen MŚ je zakázáno vnášet a používat návykové látky.

 

 

 

Platnost od 3.9.2018                                                                                    Korfová Miloslava