Školní jídelna

Školné a stravné

Vážení rodiče, je-li je provoz mateřské školy přerušen po dobu delší než 5 vyučovacích dnů,

úplata za předškolní vzdělávání (školné) se krátí v poměru odpovídajícímu počtu kalendářních dnů

přerušení provozu vůči celkovému počtu kalendářních dnů v příslušném měsíci.

Platby již zaslané na základě trvalých příkazů vyúčtujeme se stravným vždy na konci školního roku - v srpnu.

 

CELÉ ZNĚNÍ VNITŘNÍHO ŘÁDU ŠKOLNÍ JÍDELNY NALEZNETE V DOKUMENTECH KE STAŽENÍ.

 

Dietní stravování nezajišťujeme.   

 

PŘÍJEM  ODHLÁŠEK       

Při nepřítomnosti dítěte je nutno jej odhlásit p. učitelce na třídě, kam dochází, nebo v kanceláři vedoucí školní jídelny ( i telefonicky na čísle 466262641) nebo přes PC (jidelnamskostal@seznam.cz) vždy nejpozději do 7,00 hodin ráno. Na pozdější odhlášky nebude brán zřetel. Odhlášky se zadávají formou od – do, po uplynutí této doby a dalším neodhlášení je dítě automaticky počítáno do stavu. V době nemoci či jiné nepřítomnosti není možné odebírat obědy. V případě náhlého onemocnění je možno 1. den, kdy nelze dítě již odhlásit, odebrat oběd a to po domluvě s p. učitelkou nebo vedoucí ŠJ. Takové jídlo bude vydáno do přinesených nádob v době výdeje ve třídě. Neodhlášená a neodebraná strava je ihned vydána na oddělení, kam dítě dochází, a rozdělena mezi ostatní děti formou přídavků. Rodič je povinen informovat vedoucí školní jídelny nebo hl. kuchařku o změně zdravotního stavu.

 Zákonní zástupci mohou vznášet dotazy a připomínky k provozu jídelny u vedoucí školní jídelny.

 

INFORMACE O VÝŠI MĚSÍČNÍHO ŠKOLNÉHO NA ŠKOLNÍ ROK  2023/2024

Od  1. 9. 2023 se  na základě  vyhl. č. 14/2005 Sb., o předškolním  vzdělávání a ve znění pozdějších předpisů, stanovuje výše měsíční úplaty za předškolní vzdělávání (školné) na částku

                                         650,- Kč

INFORMACE O VÝŠI MĚSÍČNÍHO STRAVNÉHO NA ŠKOLNÍ ROK  2023/2024

                                      1.100,- Kč

celodenní stravování - 1.100,- + 650,- = 1.750,- Kč

polodenní stravování -    860,- + 650,- = 1.510,- Kč

 

– celková platba na měsíc září musí být připsána do 20. srpna na účet mateřské školy.

Číslo účtu:   20538561/0100

 

Školné a stravné se vybírají současně  zálohově vždy na měsíc dopředu k  20. dni v měsíci (aby byla platba nejpozději do 20. v měsíci připsána na účtu).

Při nedodržení termínu k úhradě budeme postupovat v souladu se Školním řádem Mateřské školy.

 

                                    

 

Platnost od 1.9.2023                                                                                   Korfová Miloslava